เครื่องหมายราชการตำรวจภูธรภาค1
พฤศจิกายน 22, 2561 17:23:53
 26239
เป็นรูปช้างเอราวัณสามเศียร อยู่ภายในสี่เหลี่ยมพื้นสีฟ้า ซึ่งอยู่ภายในวงกลมพื้นสีแดงตรงกลาง โดยมี
ข้อความพลตระเวรสยาม และช่อชัยพฤกษ์สีเหลืองทอง กงจักรสีเหลือง โล่เงินสีขาวล้อมรอบด้านนอก ด้านบน
ของเครื่องหมายมีข้อความ “ตํารวจภูธรภาค ๑” ด้านล่างของเครื่องหมายมีข้อความ “POLICE” และพื้นของ
เครื่องหมายเป็นสีน้ําเงินเข้มล้อมรอบด้วยกรอบสีเหลือง
( ไม่จํากัดขนาด )
ความหมายของเครื่องหมายราชการ
๑. ช้างเอราวัณสามเศียร เป็น สัญลักษณ์ของผืนแผ่นดินไทยทั้งประเทศทมี่ ีความ
เป็นชาติเอกราช
๒. โล่เงิน เป็น สัญลักษณ์แห่งการพิทักษ์ปกป้องคุ้มภัยให้มวลประชา
๓. กงจักร เป็น ศาสตราวุธ และประสิทธิภาพงานในการปราบภัยพาล
เพื่ออภิบาลคนดี
๔. เลข ๑ เป็น เลขประจําหน่วยตํารวจภูธรภาค ๑
๕. พลตระเวรสยาม เป็น สัญลักษณ์ข้อความ ซึ่งหมายถึงข้าราชการตํารวจ
ผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
๖. ช่อชัยพฤกษ์ เป็น สัญลักษณ์ของเกียรติยศ ชื่อเสียง และความเจริญรุ่งเรือง
ของหน่วยงาน
ความหมายของสีที่แสดงไว้ในเครื่องหมายราชการ
- สีแดงของพื้นรูปวงกลมตรงกลาง หมายถึง ชาติ
- สีขาวของโล่เงิน หมายถึง ศาสนา
- สีน้ําเงินของพื้นเครื่องหมาย หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์
- สีเหลืองทองของช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของหน่วยงาน
HOT ALBUM