ตำรวจภูธรภาค 1 
ที่ตั้ง 29/3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900