พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร
ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.สุรพงษ์ ถนอมจิตร
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.สายเพชร ศรีสังข์
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.สุรพล เปรมบุตร
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.สุภธีร์ บุญครอง
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.พนัญชัย ชื่นใจธรรม
รอง จตร.ปรก. รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.ธีรศักดิ์ สุริวงศ์
รอง ผบช.กมค. ปรก. รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.ชุมพล พุ่มพวง
ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ


พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล
ผบก.ภ.จว.นนทบุรี


พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์
ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี


พล.ต.ต.นราเดช ทิพย์รักษ์
ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา


พล.ต.ต.ธวัชชัย นาคฤทธิ์
ผบก.ภ.จว.อ่างทอง


พล.ต.ต.วีรวิชญ์ บัวประเสริฐยิ่ง
ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี


พล.ต.ต.วรณัฏฐ์ ผันผ่อน
ผบก.ภ.จว.ชัยนาท


พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า
ผบก.ภ.จว.ลพบุรี


พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ
ผบก.ภ.จว.สระบุรี


พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์
ผบก.กค.ภ.1


พล.ต.ต.ฐายุฏฐ์ จันทร์ถาวร
ผบก.อก.ภ.1


พล.ต.ต.พลฑิต ไชยรส
ผบก.สส.ภ.1


พล.ต.ต.อนุชา จารยะพันธ์
ผบก.ศฝร.ภ. 1