พล.ต.ท.จิรสันต์ แก้วแสงเอก
ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.ศิลปคมณ์ เอี่ยมวงศ์
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.ธวัชชัย นาคฤทธิ์
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.นราเดช ทิพย์รักษ์
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.อภิชาติ วรรณภักดิ์
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล
ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ


พล.ต.ต.ปรารถนา แผ่นผา
ผบก.ภ.จว.นนทบุรี


พล.ต.ต.ยุทธนา จอนขุน
ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี


พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย
ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา


พล.ต.ต.ไพศาล พฤกษจำรูญ
ผบก.ภ.จว.อ่างทอง


พล.ต.ต.จักรภพ สุคนธราช
ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี


พล.ต.ต.ไพโรจน์ คุ้มภัย
ผบก.ภ.จว.ชัยนาท


พล.ต.ต.อภิรักษ์ เวชกาญจนา
ผบก.ภ.จว.ลพบุรี


พล.ต.ต.ธรรมนูญ เชาวะวนิชย์
ผบก.ภ.จว.สระบุรี


พล.ต.ต.แวสาแม สาและ
ผบก.กค.ภ.1


พล.ต.ต.กิตติ์ธเนศ ธนนันท์ทวีสิน
ผบก.อก.ภ.1


พล.ต.ต.วรชาติ แสนคำ
ผบก.สส.ภ.1


พล.ต.ต.สุรวุฒิ แสงรุ่งเรือง
ผบก.ศฝร.ภ. 1