พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร
ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.ธิติ แสงสว่าง
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.สุรพงษ์ ถนอมจิตร
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.สุรพล เปรมบุตร
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.สุภธีร์ บุญครอง
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.ชุมพล พุ่มพวง
ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ


พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล
ผบก.ภ.จว.นนทบุรี


พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์
ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี


พล.ต.ต.นราเดช ทิพย์รักษ์
ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา


พล.ต.ต.ธวัชชัย นาคฤทธิ์
ผบก.ภ.จว.อ่างทอง


พล.ต.ต.วีรวิชญ์ บัวประเสริฐยิ่ง
ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี


พล.ต.ต.วรณัฏฐ์ ผันผ่อน
ผบก.ภ.จว.ชัยนาท


พล.ต.ต. พัลลภ แอร่มหล้า
ผบก.ภ.จว.ลพบุรี


พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ
ผบก.ภ.จว.สระบุรี


พล.ต.ต.ฐายุฏฐ์ จันทร์ถาวร
ผบก.อก.ภ.1


พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์
ผบก.ประจำ.ภ.1


พล.ต.ต.อนุชา จารยะพันธุ์
ผบก.ศฝร.ภ. 1


พล.ต.ต.พลฑิต ไชยรส
ผบก.สส.ภ.1